Fabiola föddes i Guayaquil, Ecuador. Hon tror att hon växte upp i den friare, mest uppriktiga och äventyrsfyllda världen i  Galapagosöarna, Ecuador.   Åren av hennes  barndom som lämnade spår av en enorm kärlek till havet, sälar, leguaner, turtles av  hav  och mark, hajar och andra varelser i havet. Hon skulle aldrig byta ut sina erfarenheter mot allt   guld i  världen…

Hennes utbildning var i den spanska  samt engelska  språket i Ecuador, Företags Ekonomi som  byggde grunden för att  uppfylla sina studier i USA.     I detta andra skede av hennes  liv  hann uppfylla en  del  av  hennes  mål.  Hennes första erfarenheter av arbete var med advokater från Bankers Trust i ledning av Ab. Charles Leeds. Efter några år  hon  uppgraderades som generalsekreterare för direktören för Societé Generale som sedan förhandlat med länder i Sydamerika och Europa, då fanns den  på  Rockefeller  Square.   Där  fann hon  möjligheter att använda  sin  kompetens i   företagsledning  på  högre  nivåer,  som förvärvats    vid  New  York  University, Bilingual Business Administration.  .

Hennes  tredje och mest intensiva skede  i livet var när hon fick möjlighet att besöka Sverige i  Skandinavien, och det var där med så många energier lärde hon sig språket och skötte egna företag  som tog 20 år av hennes  liv.  Från Sverige  reste hon genom hela Europa. Det tog bara några timmars flyg att komma till Paris, Italien, Schweiz, Wien,  Yugoslavia, Grekland, Spanien  etc  samt Polen,  Lettland, Finland, Norge,  Danmark, blixtresor som tog bara 24 eller 36 timmar.   Livet blev roligt, influerat    med  många språk   och kulturer.  Några År senare dessa resor tog sin väg till Malaysia, Thailand, Vietnam.   Fabiola var en del av exportföretag i regionen.

Samtidigt som hon fullgör sina skyldigheter för det mest omfattande kosmetikaföretaget i Sverige, under de 23 åren som Manager, som valdes ut som en av  företagets  20  bästa  chefer  genom strategisk, affärspolicy    och etik.    Åhléns- Kicks öppnade sina dörrar  på mer  än 300 punkter  i landet  samt    Norway,  Finland och Denmark.

Åren som arbetade med världens  mest  exklusiva  franska och  skandinaviska  kosmetik var mycket intensiv.

I sitt  fjärde skede i livet, dock med ett expansivt sinne,  flyttade  hon till Emirates för att etablera och registrera  skandinaviska  naturprodukter  företag i alla 7 länder som EMIRATES representerar.   Ja, hon  välkomnades.     Hon  etablerade 5  företag av naturliga kosmetika.

När hennes åtagande var klara, var  det    dags  att  återvända  till Sverige.   Det  var  dags  att fortsätta  med  her  mest personliga  prestationer. Det  var  dags  att närma  sig Skaparen,  Universum, Moder Jord och allt levande på jorden.   “Det är mitt femte skede i livet, det är absolut MIN”   Hon har  gått kurser i Reiki, Biomagnetism, studier om  helande  växter,  intresserade av  läkande  oljor, läser och lär sig ständigt om dessa ämnen,  och so  även lära ut dem som  behöver  det,  längs   vägen.

I den  femte etappen  av hennes liv,  hittade hon dem  Läror av Dr  Grigori  Grabovoi. Efter ett ordspråk:  “Den som söker, Finner” och  Hon  säger:  “Ja,  till  allt  som  för  mig  närmare min    Gudomlige  Fader, där är  jag!   Jag  vill kunna komma    honom  närmare,   jag vill känna det!”

Fabiola fortsätter att  resa till sin älskade Galapagos.

Fabiola har samarbetat  med  översättningar till det    svenska  språket  för Edilma  Angel Moyano, Editorial EAM Publishing, som  publicerar alla läror av DR. GRIGORI P. GRABOVOI.

Fabiola was born in Guayaquil, Ecuador. She believes she grew up in the freer, most sincere and adventure-filled world in the Galapagos Islands, Ecuador.   Years of her childhood that left market an immense love for the sea, seals, iguanas, turtles of sea and land, sharks, and other creatures of the ocean. She would never exchange her experiences for all the gold in the world…

Her education was in the Spanish as well as in English language in Ecuador. Accountant and Economy that cooperated to fulfill her studies in the United States.    In this second stage of her life she fulfilled part of her goals.  Her first experiences of work were with lawyers from the Bankers Trust and the leadership of Ab. Charles Leeds. After a few years she was hired as Secretary General of the Director of the Société Générale who then negotiated with countries in South America and Europe, then located at the Rockefeller Square.   There she had the possibility to   use her   business   management skills at higher levels, acquired at the New York University as Bilingual Business Administration.

Her third and most intense stage in life was when he had the opportunity to visit Sweden in Scandinavia, and it was where with so many energies he learned the language and managed her own companies that took 20 years of her life.  From Sweden she traveled throughout Europe. It only took a few hours of flight to get to Paris, Italy, Switzerland, Vienna, Yugoslavia, Greece, Spain etc. as well as Poland, Lettland, Finland, Norway, Denmark which were only lightning trips for 24 or 36 hours.  Life became fun, influenced with many languages and cultures.   Years later those trips took their way to Malaysia, Thailand, Vietnam.   Fabiola was part of export companies in the region.

While fulfilling her obligations for the most extensive cosmetics company in Sweden, in the 23 years serving as Manager, being chosen one of the company’s 20 best executives by strategic, business policy and ethics.   Åhlens- Kicks opened their doors at more than 300 points in the country as well as Norway, Finland and Denmark.

The years working with the world most exclusive French and Scandinavian Cosmetics were very intensive.

In her fourth stage of life, however with an expansive mind, she moved to the Emirates to establish and register Scandinavian natural products companies in all 7 countries that THE EMIRATES REPRESENTS.   Yes, she was welcomed.   She established 5 companies of natural cosmetics.

Ending her commitments, it was time to return to Sweden.   It was time to continue with her most personal achievements.    It was time to approach the Creator, the Universe, Mother Earth and all who inhabit in it.   “It’s my fifth stage of life, it’s absolutely MINE” She has taken courses in Reiki, Biomagnetism, studies on healing plants, interested in healing oils, read and learn constantly about these subjects, and also teaching the one who needs it, along the way.

 On the fifth stage of live, She has found the Teachings of Dr. Grigori Grabovoi. Says a proverb:  “He who seeks, Finds” and She says “Yes, to everything that brings me closer to my Divine Father, there I am!”  I want to know him more closely, I want to feel it!”

Fabiola continues to travel to her beloved  Galapagos!

Webinar – The Building the mand with the light.

Fabiola has collaborated with the translations to the Swedish language for Edilma Angel Moyano, Editorial EAM Publishing, who publishes all the TEACHINGS OF DR. GRIGORI P. GRABOVOI.

 

Fabiola, nació en Guayaquil, Ecuador. Considera que creció en el mundo más libre, sincero y lleno de aventuras en las Islas Galápagos, Ecuador.  Años de su niñez que dejaron mercado un inmenso amor al mar, focas, iguanas, tortugas de mar y tierra, tiburones y demás creaturas del océano. Sus experiencias no las cambiaría por todo el oro del mundo.

Su educación fue en el idioma español como en inglés lo que cooperaron para cumplir sus estudios en los Estados Unidos, graduada en Comercio Internacional.

Multilingüe Habla y escribe Tres Idiomas: Español, Inglés y Sueco.

En esta segunda etapa de su vida cumplió parte de sus metas.  Sus primeras experiencias laboral fueron con abogados del Bankers Trust y el liderazgo del Ab. Charles Leeds para después de unos años tomar el cargo de Secretaria General del Director del Societé Generale que entonces hacía negociaciones con países en Sudamérica y Europa, situado entonces en la Plaza Rochefeller.  Allí tuvo la posibilidad de usar sus habilidades de manejo de negocios en otros niveles, adquiridos en la Universidad de Nueva York.

Su tercera etapa de vida y la más intensa fue cuando tuvo la oportunidad de visitar Suecia en Escandinavia, donde con energía aprendió el idioma y manejó sus propias empresas lo que tomaron 20 años de su vida.  Desde Suecia viajó por toda Europa. Solo le tomaba unas pocas horas de vuelo para llegar a Paris, Italia, Suiza, Viena, Yugoslavia, Grecia, España etc.  Así como a Polonia, Letland, Finland, Norway, Danmark que solo eran viajes relámpagos por 24 o 36 horas.  La vida se volvió divertida, influida con muchos idiomas i culturas.  Años después esos viajes tomaron rumbo a Malasia, Tailandia, Vietnam.  Fabiola formó parte de empresas de exportación en la región.

Mientras cumplía sus obligaciones para la empresa de cosméticos más extensa de Suecia Åhlens-Kicks, donde trabajó por 23 años cumpliendo el puesto de Manager, siendo elegida una de las 20 ejecutivas de la empresa por estratégica, política empresarial y ética.  Åhlens-Kicks llegó a abrir sus puertas en más de 300 puntos en el país, así como en Norway, Finland y Danmark.

El mundo de los Cosméticos Exclusivos Francéses y Escandinavos fueron muy intensivos.

En su cuarta etapa de vida, no obstante, con mente expansiva, llegó a Los Emiratos para establecer y registrar compañías de productos naturales escandinavos en todos los 7 países que LOS EMIRATES REPRESENTA.  Si, allá fue recibida con acogimiento.  Estableció 5 compañías de cosméticos naturales.

Terminando sus compromisos, fue ya tiempo de regresar a Suecia.  Fue tiempo para continuar con sus logros más personales.  Ya llegó la hora de acercamiento al Creador, al Universo, a Tierra Madre y a todo los que la habitamos.  “Es mi quinta etapa de vida, es absolutamente MIA”. Ha tomado cursos de Reiki, Biomagnetismo, estudia plantas curativas, le interesan los aceites curativos, lee y aprende constantemente, y además enseña al que lo necesita en el camino .

En mi quinta etapa, he encontrado las Enseñanzas del Dr. Grigori Grabovoi, dice un proverbio: “El que busca, Encuentra. Y yo digo “Sí, a todo lo que me acerca a mi Divino Padre, allí estoy”. ¡Quiero conocerlo más de cerca, quiero palparlo!

Fabiola continúa viajando a su amado Galápagos.

Participo en el webinario: Costruyendo el hombre con la Luz, impartido por Edilma Angel

Fabiola ha colaborado con traducciones al idioma sueco para Edilma Angel Moyano, Editorial EAM Publishing, quienes publican todas las ENSEÑANZAS DEL DR. GRIGORI P. GRABOVOI.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Más info

aceptar
Open chat
Te puedo colaborar? How can I help you?
Hey, how can I help you? I´m Edilma Angel.
En que te puedo colaborar?